top of page

samisk DNA | forhistoriske aner | sjø-samer

sjøsamer, samer, samisk dna, samiske folk, samisk genetikk, samisk opphav

Professor emeritus Arnljot Elgsæter,

arnljot.elgsaeter@gmail.com

  • Facebook
Sammendrag

Samenes opphav har alltid vært et mysterium, men det har aldri vært mangel på eventyrfortellinger når det gjelder denne saken. Ved kombinert bruk av moderne DNA-analyser og lingvistiske metoder er det imidlertid nå i ferd med å tegne seg et godt fundert bilde av samenes opphav.

 

For ca. tre tusen år siden begynte det å vandre folk fra Ural/nord-Sibir vestover mot dagens Finland. Opprinnelig snakket alle disse menneskene samme uralske språk. Etter hvert som tida gikk begynte språket som de forskjellige undergruppene av innvandrerne snakket, å splittes opp i ulike dialekter og etter hvert ulike språk. Finske språkforskere er kommet fram til at det samisk språk oppstod hos den undergruppa som for ca. 2000 år bodde det geografiske området hvor man i dag finner Finland og Karelen.  

Den uunngåelige konklusjonen blir dermed at de samiskspråklige menneskene med aner kun fra Ural/nord-Sibir og som levde i Finland/Karelen området for 2000 år siden, per definisjon var de første 100% samene.

Det viser seg at farssida til de norske nord-samene kommer nettopp fra denne undergruppa av innvandrere fra Ural/nord-Sibir. DNA-studier av den norske nord-samene viser at halvparten av deres a-DNA kommer fra menn (uten medbragte kvinner) som i sin tur 100% har aner fra Ural/nord-Sibir. Disse forfedrene må nødvendigvis ha vært samiskspråklig da de samme DNA-studiene viser at nord-samenes formødre var lokale steinalder kvinner fra Finnmark og dermed kun snakket det lokale steinalder språket.

I prinsippet skiller disse 100% samene seg genetisk sett ikke fra de øvrige innvandrerne fra Ural/nord-Sibir selv om man ved detaljstudier sikkert kan finne mindre forskjeller. Slike mindre interne forskjeller er imidlertid av liten interesse i denne sammenheng. De første samene oppstod derfor først og fremst som et resultat av ei språklig lokal oppsplitting av de opprinnelige uralske språket til menneskene som i sin tid ankom fra Ural/nord-Sibir.   

 

Svaret på de eldgamle spørsmålet om hvor samene kommer fra, er dermed at de kom ikke vandrende biologisk sett ferdiglaget fra noe sted langt borte.

 

Isteden oppstod 100% samene som et resultat av ei lokal oppsplitting av de opprinnelige uralske språket i Finland/Karelen for ca. 2000 år siden og som i sin tur resulterte i det samiske språket.

 

Det vil si at identiteten til 100% samene fra Finland/Karelen først og fremst er av kulturell/språklig og av ikke biologisk/genetisk natur. Det er nok derfor ingen har lykkes med å finne noen ‘’samisk signatur gener’’.

 

Helt ferske studier at nord-samefamiliers farslinjer viser at disse farslinjene går inn i den lokale befolkning i Finland/Karelen for ca. 2000 år siden. Sammen med resultatene fra språkstudiene viser dette at de finske 100% samene som er nord-samenes forfedre, umulig kan ha kolonisert Finnmark tidligere enn for ca. 2000 år siden. Det er derfor også en selvfølgelighet at også de første nord-same barna ikke kunne ha sett dagens lys tidligere enn for ca. 2000 år siden. Antall og typen lånord i det nord-samiske språket tyder videre på at nord-samene alt fra første dag overlevde ved å videreføre fiske og fangst kulturen til den opprinnelige steinalder menneskene, dvs. at nord-samene starte opp som sjø-samer.

Det er ellers her av interesse å merke seg at i og med at nord-same barna har lokale steinalder kvinner som mødre og finske 100% samer som fedre, er nord-same barna og deres etterkommere bare 50% samer, dvs. halv-samer. Men det er fortsatt riktig å referere til noen som 100% nord-samer.

 

Fotografiet fra 1882 (Figur 17) som viser en sjø-samefamilie oppstilt foran sin gamme, er fullt ut konsistent med at nord-samene strengt tatt er halv-samer med en halvdel vest-europeiske steina alder aner den og ander halvdelene finske 100% samer med nord-sibirske aner.

 

Det bør derfor ikke komme som noen overraskelse at 23andMe og andre leverandører av private DNA-analyser rapporterer tilbake at for nær 100% nord-samer utgjør finlenderne ca. 70% av anene. 

I et bredere perspektiv dette betyr at dagens finske 100% samer kan se på nord-samene som sine ‘’halv-samiske’’ nieser og nevøer (døtre og sønner av deres brødre). Et enklere, mer forenende og vakkert sammendrag av samenes historie i Fennoskandia kan knapt tenkes, og alle burde kunne leve lykkelig videre i vissheten om å være en del av en samisk storfamilie.  

 

Men foreløpig har det dessverre ikke blitt slik. Det gir assosiasjoner til de berømte ord fra Henrik Ibsen i Vildanden: ‘’Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar du lykken fra det med det samme‘’.

 

Det må være en selvfølge at med mindre det tydelig sies noe annet, må alle ord brukt i alle offentlige dokumenter tillegges den mening som er angitt i Språkrådets bokmålsordbok. Slår man her opp på ordet Urbefolkning, får man følgende definisjon: 

Urbefolkning = Opprinnelig befolkning i et område; Urfolk.

Dette gjelder all bruk av ordet urbefolkning i dokumenter fra Høyesterett, Stortinget, Departementene og Sannhetskomisjoner til lærebøker godkjent for bruk i barnehager, grunnskolen osv. Problemet er her bare at y-DNA dataene vist i figur 12 i den følgende teksten, viser uomtvistelig at forfedrene til nord-samene ikke forlot Finland/Karelen til fordel for Finnmark før tidligst for ca. 2000 år siden. Det er her videre viktig å merke seg at DNA aldri lyver og derfor trumper alt fra høyesterettsdommere til politiske populister som har opphøyd seg selv til sannhetens kardinaler. Nord-samene og deres kultur var ikke på noen måte Nordens opprinnelige befolkning. 

 

At de nye DNA-resultatene forteller at nord-samene i stedet for hva de har trodd ligger an til å være Europas yngste blandingsfolk, oppleves tydeligvis av mange som sjokkerende med påfølgende fornektelser og fortielser. Mørke krefter arbeider til og med for fullt i et forsøk på å forhindre at DNA-resultatene presentert på denne nettstedet, skal bli allment kjent i det offentlige Norge. Dette gjelder både sosiale medier og landets ''frie presse'' til tross for at de sistnevnte gjerne vil ha oss til å tro at de er de sanne vokterne av Grunnlovens paragraf 100 og det frie ord.

På enkelt og tydelig norsk forteller de nye DNA resultatene at det å hevde at nord-samene er Nord-Kalottens urbefolkning, er like kunnskapsløst og tullete som det å hevde at de spanske conquistadores er urbefolkninga i det som i dag er de spansktalende delene av Sør- og Mellom-Amerika.  

 

An English version of this text can be found here:

https://www.saamidna.com/

Om meg:

Professor emeritus Biofysikk og medisinsk teknologi, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim.
 
Arbeidserfaring
1. august 1963 - 31. juli 1974      Praktikant for NTH-studium ved Simonsen Radiofabrikk, Oslo.
1. juli       1969 - 30. juni 1970     Verneplikt Hærens samband. De siste 11 månedene ble avtjent ved Forsvarets forskningsinstitutt, Kjeller.
1. august 1970 - 31. juli 1971      Vitenskapelig assistent ved Institutt for fysikk, NTH.
1. august 1974 - 31. mars 2009  Amanuensis, dosent og professor ved Institutt for fysikk, biofysikk og medisinsk teknologi, NTH/NTNU.
Utdannelse
1. sept.    1960 -         mai 1963   Steinkjer landsgymnas, Steinkjer.
1. sept.    1964 -  30. april 1969   Norges tekniske høgskole, NTH, siv.ing. teknisk fysikk.
1. august 1971 -  31. juli   1974   University of California, Berkeley, USA. Ph.D. Biophysics.
For et mer detaljert curriculum vita se denne lenka:
https://drive.google.com/open?id=18aimUpzBPAr70G5M-Swec1AmfdiThgCE
Unesco World Heritage foto av to av mine samiske/kvenske slektninger
sjøsamer, urbefolkning, samer, samisk dna, samiske folk, samisk genetikk, samisk opphav

Min samiske/kvenske slektning Biret Mikkelsdatter Hætta, alder 20 år. Bildet ble tatt i Kautokeino i1882 av Sophus Tromholt. Unesco World Heritage.

sjøsamer, urbefolkning, samer, samisk dna, samiske folk, samisk genetikk, samisk opphav

GHOSTLY TITLE

Min samiske/kvenske slektning Johannes Mathisen Hætta i en alder av 80 år sammen med familiemedlemmer. Bildet ble tatt i Kautokeino i 1882 av Sophus Tromholt. Unesco World Heritage.

 

Nord-samenes gentiske opphav

Innhold

 

1. Innledning.

2. Forhistoriske folkevandringer i Europa.

3. Hvor stor andel av dine aner er nord-samer?

4. Nye 23andMe kart som viser hvor etterkommerne av ens aner bor i dag.

    4.1 Kjent etnisk opphav sammenliknet 23andMe kartene for Arnljot Elgsæter (10-15% nord-same).

5. Morslinjene til nord-samer og dagens finlendere.

6. Farslinjene for to100% Nord-Samiske reindriftsfamilier

7. Opphavet til nord-samenes språk.

8. Hva hendte da ei gruppe jernalder-menn fra Nord-Finland for ca. 2000 år siden la under seg Finnmark?

9. Sammendrag.

1. Innledning

I løpet av 2003 hadde verdens ledende DNA vitenskaps menn og kvinner lykkes med å kartlegge størstedelen av genomet til et moderne menneske. Dette vare en historisk bragd. Mot slutten av 2013 hadde disse DNA-pionerene også lyktes med å kartlegge mesteparten av genomet til neandertalerne som genetisk sett kan betraktes som utdødde søskenbarn av moderne mennesker. Fordi neandertalerne døde ut for ca. 40 000 år siden, stod vitenskapsfolkene her overfor en rekke nye teknologiske utfordringer. En av de viktigste utfordringene var utvikling av nye pålitelige teknikker for innsamling og analyse av 40 000 år gammelt forhistorisk DNA. Professor Svante Pääbo ved Max Plank Institute, Tyskland was den faglige hovedansvarlige for det meste av dette enestående og banebrytende vitenskapelige arbeidet.

Hvert av disse to pionerprosjektene krevde utvikling av et stort antall helt nye DNA-teknikker. I løpet av de påfølgende årene har det blitt utviklet en strøm av nye forbedrede DNA-teknikker med egenskaper som i hvert tilfelle nesten var utenkelig bare noen år tidligere.

Fra 2013 og utover lykkes forskerne også med å kartlegge genomet til et stadig økende antall (hundrevis og nå tusenvis) skjeletter fra forhistoriske moderene europeiske mennesker. I de fleste tilfellene kunne skjelettenes alder bestemmes enten ved bruk av klassiske arkeologiske metoder eller ved bruk av moderne radiometriske (C14) dateringsmetoder. Til sammen gjorde disse nye DNA dataene det mulig å benytte kraftige matematiske metoder til analyse av vandringene til de første forhistoriske menneskene rundt om i Europa etter den siste store istidas slutt for ca.12 000 år siden. Det fleste av disse nye DNA resultatene ble publisert i de meste anerkjente vitenskapelige tidsskriftene i verden med professor David Reich, Harvard University, USA som en av de ledende forskerne. Problemet her er imidlertid at slike vitenskapelige publikasjoner ikke er direkte lettfordøyelig hvis man mangler den nødvendige naturvitenskapelige bakgrunn. Dette at professor Davis Reich nå har publisert ei lett tilgjengelig og lavkost populærvitenskapelig bok hvor de siste års studier av de forhistoriske folkevandringene i Europa er oppsummert, er derfor høyst prisverdig.

sjøsamer, urbefolkning, samer, samisk dna, samiske folk, samisk genetikk, samisk opphav

Figur 1. Forsida til boka ''Who we are and how we got here'' publisert i 2018 og skrevet av Professor David Reich, Harvard University, USA. Denne boka gir en detaljert og autentisk beskrivelse av de forhistoriske folkevandringene i Europa etter slutten av den siste store istida.

Denne boka burde være obligatorisk lesning for enhver med selv de laveste ambisjoner om å følge med i hva som skjer innen noen av de viktigste vitenskapelige arbeidsfelt i vår tid. Dette er nok et eksempel på den gigantiske kraft og de unike bidrag som modern vitenskap og teknologi kan framvise også når det gjelder å gi svar på filosofiske spørsmål knyttet til hvem vi er som medlemmer av arten homo sapiens.

Det er det her ellers viktig å merke seg at samene ikke er nevnt en eneste gang i denne boka skrevet av en av verdens mest prominente vitenskapsmenn innen fagfeltet genetisk kartlegging av forhistoriske folkevandringer i Europa etter den siste store istida.

For mange med samiske aner ser det ut til å komme nærmest som et sjokk at samene ikke er nevnt i det hele tatt i denne boka skrevet at av professor David Reich. Til sammenlikning er eskimoene nevnt på ikke mindre enn fem forskjellige steder i den samme boka. Dette bør være en vekker for ganske mange, og uten å gå i videre detaljer, kan det bare bety en ting:

 

Det finnes ikke noe vitenskapelig grunnlag for den populære oppfatning at samene er en av de aller eldste urbefolkningene i Skandinavia/Europa.

Denne erkjennelsen innebærer at spørsmålet om nord-samenes genetiske opphav i prinsippet fortsatt var helt åpent. Det er jakten på svaret på dette spørsmålet som er fokus i denne teksten. Det kritiske for å komme videre i denne jakten, består i først å lykkes med å finne ut hvordan den forhistoriske etniske profilen til 100% nord-samer ser ut. I slike prosjekter har naturen en egen evne til å føre forskerne i uventede retninger uten omsyn til om forskerne og andre misliker det eller ikke. Men innen vitenskap er det alltid slik at det er de eksperimentelle resultatene er som gir fasit. Eksperimentelle fakta er fakta enten man liker de eller ikke. 

2. Forhistoriske folkevandringer i Europa

sjøsamer, urbefolkning, samer, samisk dna, samiske folk, samisk genetikk, samisk opphav

Figur 2. Ei oppsumering av folkevandringene i Europa etter siste store istida. Samene er ikke kommet med den populærvitenskapelige oversiktsboka til Professor David Reich, Harvard University, USA om forhistoriske folkevandringer, ganske enkelt fordi de første nord-samiske barna så dagens lys tidligst for ca. 2 000 år siden.

WHG  = Western Hunter-Gatherers            AMF    = Asia Minor Farmers

EHG   = Eastern Hunter-Gatherers             GF      = Germanic Farmers

BAM   = Bronze-Age Migrants                     NSM   = North Siberian Migrants

SHG   = Scandinavian Hunter-Gatherers

Oversikten gitt i Figur 2 viser at ikke mindre enn fem forhistoriske folkevandringer må tas med for å kunne gjøre rede for den genetiske profilen til den europeiske befolkninga for 200 -300 år siden:

1) De første anatomiske moderne menneskene vandret ut fra Nord-Øst-Afrika til Europa for ca. 100 000 år siden. Det vil si under den siste store istida. Disse steinaldermenneskene befolket Sør-Vest-Europa i flere titusen år og var for eksempel de som laget de berømte hulemaleriene i Lascasux, Frankrike. Nye DNA-data fra noen år tilbake viser imidlertid at det forgikk er omfattende genetisk omveltning for ca.14 000 år siden. Det vil si like før slutten av siste store istida. De opprinnelige stein-alder menneskene ser da ut til å ha blitt fordrevet/drept av nye stein-alder mennesker som ankom fra Lilleasia. Det er disse sistnevnte som i Figur 2 refereres til som Western Hunter-Gatherers (WHG). Mot slutten av siste store istid for ca.12 000 år siden vandret WHG raskt nordover langs den is-frie vest-kysten av Norge videre hele veien til de områdene som ligger opp mot dagens russiske grense.

2) Menneskene referert til som Eastern Hunter-Gatherers (EHG) i Figur 2, var tidlige stein-alder mennesker som mot slutten av siste store istida vandret fra Nord-Øst-Europa nord- og vest-over langs den isfree-kysten i retning Nord-Skandinavia. Menneskene tilhørende WGH og EHG møttes og blandet seg med det resultat at man fikk fram en ny blandings stein-alder populasjon hvor ca. 95% av anene kom fra WGH og resten fra EHG. Dette nye blandingsfolket er i Figur 2 referert til som Scandinavian Hunter-Gatherers (SHG). Det eksakte blandingsforholdet ser ut til å viser en viss geografisk variasjon. Dette relativt lille admix av EHG er det som genetisk sett skiller SHG fra WHG. Dette relativt ubetydelige admix av EHG har imidlertid vist seg å være en meget nyttig genetisk markør når det gjelder kartlegging av nord-samenes biologiske opphav.

Det er det SHG som er urbefolkninga i Skandinavia.

De siste medlemmene av denne 100% SHG-populasjonen på kysten av Finnmark forsvant i samband med at den for ca. 2000 år ble utsatt for et y-kromosom (y-DNA) genoside. Dette overgrepet fant sted i samband med at ural-språklige jernalder-menn fra Nord-Finland (proto-finner) på dette tidpunktet overmannet og kolonialiserte de meste av Finnmark. 

3) De første jordbrukerne vandret fra Lilleasia til Sør-Europa for ca. 8000 år siden. I Figur 2 er disse menneskene referert til som AMF (Asia-Minor Farmers). Denne jordbrukskulturen bredte seg etter hvert videre vest og nord i Europa. Under denne prosessen fant det til slutt sted en full sammensmelting av den opprinnelige WHG befolkninga og de nyankomne AMF. Dette nye blandingsfolket i Europa levde hovedsakelig av jordbruk, og de er i Figur 2 referert til som germanske jordbruker (GF). Anene til denne nye jordbruksbefolkninga i Europa bestod av ca. halvt om halvt av WHG og AMF, men med en viss geografisk avhengighet. Noen av disse jordbrukerne vandret etter hvert videre til Skandinavia og ankom Sør-Sverige for ca. 7 000 år siden, men de ankom ikke Nord-Finland før ca. for 500 år siden. Grunnen til at vandringa mot de aller nordligste områdene tok så lang tid, har nok sammenheng med at jordbrukerne først måtte avle fram nye sorte matproduserende planter og mer kulde tolerante husdyr.

sjøsamer, urbefolkning, samer, samisk dna, samiske folk, samisk genetikk, samisk opphav

Figur 3. Denne grafen viser den relative mengden WHG og AMF autosomalt DNA (a-DNA) for totalt 57 personer fra Fennoskandia som har blitt plasser langs den horisontale aksen alt etter hvor mye SHG a-DNA som finnes i deres genom. Personen med lavest andel SHG a-DNA er plassert lengst til venstre. Deretter er resten plassert i samsvar med fallende mengde SHG a-DNA. For hver person er det slik at nærmeste nabo til høyre har likt eller lavere relativt innhold av SHG a-DNA. Det viser seg at denne måten å presentere resultatene på, fører til at de med høyest prosentandel nord-samiske aner ender opp helt til venstre langs den horisontale aksen. Finlendere og forskjellige blandinger av nord-samer, kvener og etnisk norske (''søringer'') haver omtrent midt på den horisontale aksen.100% søringene finnes igjen lengst til høyre langs den samme aksen. Den vertikale aksen angir prosentandelen a-DNA i hver  persons genom. Resultatene vist i Figur 2 er framkommet ved bruk av de analytiske LPMD verktøyene som er tilgjengelige på nettstedet GEDmatch.com. Mitt eget familietre tilsier at 10-15% av mine aner er nord-samiske, 25-30% er kvener og resten fullblods søringer. I Figur 2 ender jeg opp på plass 23 fra den høyre sida av den horisontale aksen. 

Når det gjelder personopplysninger, er det her viktig å legge merke til alle som er brukere av GEDmatch, har måtte bekrefte at alle resultater som framkommer som resultat av bruk av hjelpeverktøyene tilgjengelig hos GEDmatch, er å regne som offentlige opplysninger (public domain). Dette nettstedet tilbyr derfor unikt verdifulle muligheter til spesielt kartlegging av forhistoriske etniske profiler. Selve genomdataene er derimot ikke tilgjengelig for noen, selv ikke DNA-profilenes eiere.

Kurvene i Figur 3 viser at (a-DNA WGH)/(a-DNA AMF) er tilnærmet det samme for alle i Norge og Finland. Dette tyder på at alle i Norden har fått sitt WGH og AMF a-DNA ene og alene som resultat av innvandring til Norden av germanske jordbrukere. Den midlere verdien av forholdstallet (a-DNA WGH)/(a-DNA AMF) for menneskene som inngår i Figur 2, er ca. 55/45.

 

Ikke overraskende viser Figur 2 at i grensa mot 100% nord-samer (personene lengst til venstre i figuren) er innblandinga (admix) av germanske jordbruker lik null. I våre dager finnes trolig bare noen titalls nord-samer hvor innblandinga av germanske jordbruker a-DNA er praktisk talt lik null. Dette antallet er raskt synkende da det her først og fremst er tale personer som tilhører den aller eldste generasjonen. Det påligger derfor her et stort ansvar på Sametinget og tilsvarende myndigheter når det gjelder snarest mulig å sikre seg mest mulig informasjon om genomet til våre eldste 100% nord-samer. Innen tiår vil denne muligheten i mange tilfeller ellers være tapt for alltid. 

Det ligger an til at for søringer (''etnisk norske''/''vikinger'') som levde for 200-300 år siden, utgjorde a-DNA fra germansk jordbrukere så mye som 50-60%. Prosentandelen a-DNA fra SHG ligger generelt litt under 10%.

 

4) Den neste folkevandringsbølga inn til Vest-Europa kom fra de sør-østlige steppene i Europa. I Figur 2 er denne folkevandrings gruppa summarisk referert til som Bronze-Age Migrants (BAM). Bronse-alderen i Skandinavia begynte for omtrent fra 3700 år siden og varte til ca. 2500 år siden. Grafene i Figur 3 viser at for 100% nord-samer (de helt til venstre langs den horisontale aksen) er prosentandelen a-DNA fra BAM ca. 12% mens prosentandelen både for dagens finlendere og søringer ligger på ca. 20%.

sjøsamer, urbefolkning, samer, samisk dna, samiske folk, samisk genetikk, samisk opphav

Figur 4. Dette er en historisk graf i og med at dette er den eneste kjente DNA-analysen hvor nord-samene skiller seg så entydig ut fra alle de øvrige på Nordkalotten.

De presenterte a-DNA dataene i Figur 4, er for de samme personene som inngår i Figur 3. Arrangementet av personene langs den horisontale aksen er også akkurat som i Figur 3. Det vil si med nord-samene helt til venstre og ''etnisk norske'' helt til høyre. Finlendere og de med en blanding av samiske, finske og etnisk norske aner i området midt langs den horisontale aksen. Den vertikale aksen angir prosentandelen a-DNA i personenes genom. Resultatene vist i Figur 4 er framkommet ved bruk av de analytiske LPMD verktøyene om er tilgjengelige på nettstedet GEDmatch.com. Resultatene vist i Figur 4 er meget viktige med tanke kartlegging av de prehistoriske anene til menneskene i Fennoskandia.
 
Den grønne kurven merket AMF viser relativt innhold av a-DNA for de første jordbrukerne fra Lilleasia.

Den brune kurven merket BAM viser relativt innhold av a-DNA for bronse-alder menneskene.
 
Den blå kurven merket Sibir viser relativt innhold av a-DNA formenneskene med nord-sibirsk opphav. For nordsames del komer dette a-DNA-et fra proto-finner som ankom  Finnmark først for ca. 2000 år siden.

Den fiolette kurven merket SHG viser relativt innhold av a-DNA for de skandinaviske stein-alder menneskene. Legg her merke til at for denne kurven er verdien for hvert punkt likt eller lavere enn det nærmeste punkt mot venstre.
 
Den gule kurven øverst merket WHG viser det totale relativt innhold av a-DNA fra Western European stein-alder mennesker. Det er her viktig å merke seg at disse totalverdiene også inkludere prosentandelen a-DNA for SHG. Dette har sammenheng med at ca. 95% av genomet til SHG er WHG a-DNA. 

Figur 4 viser at for både nord-samer, dagens finlendere og ''etnisk norske'' ligger prosentverdien av WHG a-DNA rundt 40-50%. Det er derfor ikke noe merkelig at enkelte individer fra disse tre etniske gruppene ofte kan ha et påfallende likt utseende, mens det for mange kan være tydelig at den andre halvparten av de forhistoriske anene er helt forskjellige.

Grenseverdiene til venstre i Figur 4 er omlag 0% AMF (og derfor også 0% GF), 12% BAM%, 44% SHG and 44% NSM.

Viktig: Det er disse grenseverdiene til venstre i Figur 4 som i det følgende vil bli brukt som den forhistoriske etniske profilen som kjennetegner en 100% nord-same.

Ikke overraskende viser Figur 4 at i grensa mot 100% nord-samer er innblandinga (admix) av germanske jordbruker lik null. I våre dager finnes trolig bare noen titalls nord-samer igjen hvor innblandinga av germanske jordbruker a-DNA fortsatt er praktisk talt lik null. Dette antallet er raskt synkende da det her først og fremst er tale personer som tilhører den aller eldste generasjonen. Det påligger derfor her et stort ansvar på Sametinget og tilsvarende myndigheter når det gjelder snarest mulig å sikre seg mest mulig informasjon om genomet til våre eldste 100% nord-samer. Innen tiår vil denne muligheten i mange tilfeller ellers være tapt for alltid. 

5) I perioden for 3500-2000 år siden var det en betydelig folkevandring inn i områdene mellom de nordlige delene av Ural fjellkjeden og dagens Finland bestående av nomader med røtter tilbake til urbefolkninga i Nord-Sibir (NSM).

NSM menneskene som bidro til genomet til nord-samen, har nå blitt identifisert som jern-alder menneskene (''porto finlendere'') som levde i Nord-Finland/Karelen for omlag 2000 år siden (se figur 12).  
 
Det er her viktig å legge merke til at i motsetning til dagens finlendere, hadde disse proto-finnene ingen admix fra germanske jordbrukere og var i realiteten den tids 100% finske samer.
 
Brøkdelen av a-DNA knyttet til de forhistoriske folkevandringene inn til Skandinavia:

                         WHG     AMF    SHG         NSM       BAM
Nord-samer       0%        0%       44% (F)   44%(M)  12%(M)
‘’Vikinger’'          45%      23%      7%            5%       20%
Halv-samer        22%      12%    26%          25%       15%
Finlendere         30%      13%     20%         17%        20%

I tabellen over betyr ''halv-samer'' personer hvor 50% av anene er nord-samer og resten '’Vikinger’’. ''F'' og ''M'' angir at det kun er tale om henholdsvis kvinner og menn.

Fra et genetisk synspunkt utgjør nord-samene kun en av mange mulige kombinasjoner av de etniske gruppene som finnes representert over hele Fennoskandia, men den genetiske historien til nord-samene er spesiell. I enkelte kretser ser det ut til å eksistere en higen etter å finne det ''samisk DNA'', med dette er en fåfengt øvelse. Noe slikt finnes ikke. Det kan muligens finnes noe få enkelt mutasjoner som er felles for alle nord-samer, men det vil være det hele. Nord-samene har tross alt eksistert som en homogen etnisk populasjon for mindre enn 2000 år hvilket, i denne sammenheng, er en meget kort tid .

Det er med nord-samene som med hver enkelt av oss. Det som gjør at enkelte skille seg mer ut enn andre fra gjennomsnittet, er normalt ikke at de har et uvanlig DNA. Det som i hovedsak er opphav til en enkelte skiller seg mer ut enn andre, er at de i noen grad har en spesiell kombinasjon av helt vanlige gener. 

Legg ellers merke til at den prehistoriske etniske profilen til en halv-same er drastisk forskjellig fra det man har for en 100% nord-same, men ikke så forskjellig fra det man finner for dagens finnlendere (moderne finner inkludert kvenene). Denne store forskjellen i forhistorisk etnisk profil for 100% nord-samer og halv-samer er en alvorlig utfordring for forskere som forsøker å forstå nord-samenes genetiske forhistorie uten på forhånd å ha definert hva det genetisk betyr år være 100% nord-same.

Min erfaring over de siste fem årene er at påfallende mange av de som stolt presenterer seg som nord-samer, har et overoptimistisk syn på hvor stor andel av deres aner som egentlig kommer fra 100% nord-samer. Hvis forskerne aksepterer disse personenes personlige oppfatning som fakta, blir det ofte slik at det som kommer ut av slike forskningsproskekter er av begrenset verdi. Selv i våre dager begås denne feilen, selv blant internasjonale topp-miljø, oftere enn det man burde kunne forvente.


3. Hvor stor andel av dine aner er nord-samer?

Den mest stringente tilnærminga til å definere en 100% nord-same består i etablere grenseverdiene til kurvene helt til venstre i Figur 4 for SHG, NSM, GF and BAM.

Fordi de germanske jordbrukerne ankom Nord-Finland først for 500 år siden, er det rimelig å anta at grenseverdien til venstre for AMF og dermed GF er lik null selv om man legger merke til at selv personene helt til venstre i Figur 4 har noen få prosent AMF a-DNA.

Den forhistoriske etniske a-DNA profilen for 100% nord-samer blir dermed

          44% Scandinavian hunter-gatherers (SHG)
          44% nomads with North-Siberian ancestors (NSM)
          12% Bronze-Age migrants (BAM)

Figur 4 viser at den forhistoriske etniske profilen til nord-samene skiller seg klart ut fra det man finner for alle andre i Norden.  

I praksis er den enkleste framgangsmåten for å få fram et estimat av hvilken andel av ens aner er nord-samer, først å ta en stanard DNA-test hos en av de velkjente kommesielle leverandørene av slike tester slik som 23andMe, FamilytreeDNA, MyHeritage eller Ancestry. Neste trinn er å identifisere noen som er 100% nord-same og som i tillegg er kunde hos vekommende  genealogi-firma.
 
Hvis dette lykkes, er alt som trenges å sjekke om vedkommende person er å finne på din liste av dette firmaets DNA-slektninger. Det vil da også framgå hvor mye dere er i slekt ved å angi om dere f.eks. er tre- eller fem-mennninger.
 
En slik person har vært offentlig kjent i flere år, men nå plutselig har vedkommende person meldt fra om at vedkommende ikke lengre er komfortabel med å ha sitt navn og sine DNA-data diskutert offentlig. Dette er noe som selvsagt må respeteres og tas til etterretning, men det er beklagelig at hennes DNA-data ikke lengre kan brukes som gull-standard for nord-samer og dermed bidra til å besvare manges spørsmål om hvor stor andel av ens aner er nord-samer.
 
En annen måte å skaffe seg nærmere opplysninger om en andel med nord-samisk DNA, baserer seg på at men først overfører en kopi av sine DNA-data til genealogi-nettstedet GEDmatch. På dette åpne nettstedt finner man finner man relativt mange personer med en stor andel nord-samiske aner. På dette nettstedet er det derfor relativt enkelt å sjekke i hvilken grad man eventuelt har nord-samiske aner.
 
En tredje måte å tilnærme seg utfordinga på, er å benytte MDLP verktøyene hos GEDmatch til å bestemme hvordan ens forhistoriskse etniske DNA-profil ser ut. Forutsatt at prosentandelen nord-samiske aner er større enn ca. 25% kan man her relativt lett regne seg fram til om f.eks. 75% eller 40% av ens aner er nord-samer. Analysene er relativt enkle, men forutsette et visst minimum av regnetekniske ferdigheter.  

En fjerde måte å finne et grovestimat av ens etsnisk profil, består i  å benytte seg av verktøyet AncestryOralce hos FEDmatch. For meg ser resultat av en slik test slik ut:
 
 
Tatt  i betraktning at min egen etnisk profil ser slik ut: 1/8 nord-same, 1/4 kven og resten norsk, kan resultatet vist ovenfor ved første øyekast se helt feilktig ut. Husker man i midlertid at det å være etnisk norsk ikke nødvendigvis er forskjellig fra det man finner på de britiske øyene, blir det hele staks betydelig bedre. Mordovian er forøvrig ei folkegruppe finnsk-ugrisk folkegruppe. Finske samer er videre kommet med på en tilbehørlig måte. Jeg har ellers sett mange eksempler på at hvis AncestyOracle commer opp med en viss samisk andel i de fleste av sine 10 forslag, så har dette faktisk vist seg å være en god indikator på at personen faktisk har en viss andel nord-samiske aner. 

Tatt under ett virker det derfor som om MDLP med AncestryOracle har lykkes forholdsvis godt med å håndetre et problem som fra en matematisk synspunkt er meget utfordende. Produkte er langt fra perfekt, men med litt ekstra hjelp under tolkning gir AncestryOracle ofte grovt sett en meningsfull beskrivelse.    

samer, samisk dna, samiske folk, samisk genetikk, samisk opphav

 

4. Nye 23andMe kart som viser hvor etterkommerne av ens aner bor i dag

23andMe tilby nå kart som viser hvor etterkommerne av kundens aner lever i dag. Det interessant i denne sammenheng er at dette ofte avsløre hvor ens aner i sin tid levde. Under er vist slike kart for meg (Arnljot Elgsaeter, 10-15% nord-same).

Mine personlig slike kart er tatt med for å fungere som en sjekk på hvor interessante de nye 23andMe kartene egentlig er. Et viktig punkt her er at alle grener av mitt familietre er kjent mer enn 200 år bakover i tid. Det viser seg at for meg er resultatene i de nye 23andMe kartene både imponerende detaljerte og nøyaktige.

 

4.1 Kjent etnisk opphav sammenliknet med 23andMe kartene for Arnljot Elgsæter (10-15% nord-samisk)

Mitt familietre viser at jeg er10-15% nord-same 25-30% finsk/kven og resten fra aner fra Midt-Norge og sørover. Mi y-DNA haplogroppe er R1a1a1M417; R-CTS 4179; R-YP5816. Mi m-DNA haplogruppe er H6a1a4. En detaljert beskrivelse av mitt familietre finner man på denne nettadressen: https://www.wikitree.com/wiki/Elgsaeter-1   Klikk på ANCESTORS. 

sjøsamer, urbefolkning, samer, samisk dna, samiske folk, samisk genetikk, samisk opphav

Figur 5. Her vises den etniske profilen levert av 23andMe for Arnljot Elgsaeter (10-15% nord-same). Det er her åpenbart at 23andMe ikke skiller mellom nord-samer og finlendere. Den tekniske grunner for dette kan delvis skyldes at det ikke finnes noen nasjonalstat som heter ‘’Same-land’’. Det som for meg et angitt som 40% finsk og 1.6% Eastern European, er i realiteten ikke noe annet enn summen av prosentanden nord-samer og finlendere blant mine aner. 

23andMe er en av flere internasjonale selskaper som nå til dags tilbyr DNA-analyser til overraskende lave priser. Et av disse andre selskapene er MyHeritage som for meg oppgir følgende nåtids ikke-vestlig etniske profil

         Finnish                        38.3%

         Inuitt                              3.0%

         Chinese/Vietnamese     0.8% 

         Total                             42.1%​

​​Ser man på det polygenetiske DNA-treet vist i Figur 12 er det enkelt å se hva som har foregått her. Både inuitter og kinesere/vietnamesere har forhistoriske aner fra North-Sibir på samme måte som moderne finner og nord-samer, men det betyr ikke at det er meningsfullt å hevde at jeg er 3% inuitt. Jeg har isteden alt mitt øst-asiatisk DNA fra north-samer (''proto finner'') og moderne finner/kvener.

 

Det har videre en viss interesse i å legge merke at den totale andelen ikke-skandinavisk og ikke-vesteuppeisk DNA som er oppgitt uavhengig av hverandre av 23andMe and MyHeritage, er henholdsvis 41.6% og 42.1%. At disse to tallene ligger så nær hverandre gir en ekstra trygghet når det gjelder hvilken prosentandel av mitt genom som kommer fra ikke-skandinavisk og ikke-vesteurpeisk DNA.

urbefolkning, samer, samisk dna, samiske folk, samisk genetikk, samisk opphav

Figur 6. Her vises hvor i Norge 23andMe mener at etterkommerne til Arnljot Elgsæters aner er å finne nå til dags. I kartene fra 23andMe er større tetthet av etterkommere markert ved bruk av mørkere blåfarge. Dette kartet fra 23andMe er i god overenstemmelse med hva man kan lese ut av mitt familietre.

Far til min mormor kom fra sørlige deler av Hordaland. Dette er korrekt markert i kartet over.

 

Foreldrene til min farmor kom begge Tynset/Kvikne som ligger ca. 150 km sør-øst for Trondheim. Også dette området er korrekt anmerket i kartet vist ovenfor.

Foreldrene til min farfar kom henholdsvis fra Verdal og Selbu som begge steder ligger like nord-øst for Trondheim. Nok en gang stemmer kartet fra 23andMe.

Mor til min mormor var 100% nord-finsk (Kven) hvor alle anene kommer fra Norrbotten region in Finland. Igjen stemmer kartet for Finland (Figur 8) fra 23andMe godt med det som framkommer fra mitt familietre.

Slekta til min morfars mor kommer fra Kautokeino med aner vide bakover til Finland. Hun omtrent halvt nord-same og halvt kven. Dette fult ut forenelig med markeringene i 23andMes kart over Norge, Sverige og Finland (Figurene 6, 7 og 8).

Slekt til min morfar går tilbake til Kvænangen og Lyngen i Nord-Troms. Han var  også omlag halvt nord-same and halvt finsk(kven). Også dette stemmer godt overens med markeringen på kartene fra 23andMe for Norge, Sverige og Finland (Figurene 6, 7 and 8).

De eneste markeringen kartene fra 23andMe som ikke umiddelbart kan forklares ut fra mitt familietre, er den skarpe blå fargen på Nordland fylke. Nærheten til mine nord-samiske a-DNA-slektninger i Nord-Sverige kan tyde på at mine a-DNA-slektninger i Nordland er Lule-samer som i sin tur er nært beslektet med mine nord-samisk slektninger i Nord-Sverige. I Tysfjord, Nordland har det de siste 300 årene vært en permanent lule-samisk bosetning. 

samer, samisk dna, samiske folk, samisk genetikk, samisk opphav

Figur 7. Her vises hvor i Sverige 23andMe mener at etterkommerne til Arnljot Elgsæters aner er å finne nå til dags. I kartene fra 23andMe er større tetthet av etterkommere markert ved bruk av mørkere blåfarge. Dette kartet fra 23andMe er i god overenstemmelse med hva man kan lese ut av mitt familietre.

samer, samisk dna, samiske folk, samisk genetikk, samisk opphav

Figur 8. Her vises hvor i Finland 23andMe mener at etterkommerne til Arnljot Elgsæters aner er å finne nå til dags. I kartene fra 23andMe er større tetthet av etterkommere markert ved bruk av mørkere blåfarge. Dette kartet fra 23andMe er i god overenstemmelse med hva man kan lese ut av mitt familietre.

I sum er konklusjonen at kartene som 23andMe har laget over hvor etterkommerne av mine aner lever i dag, i mitt tilfelle både imponerende detaljert og nøyaktige. I tillegg avslørte de mine samiske slektninger i Tysfjord noe jeg på forhånd ikke var klar over. Dette er egentlig ikke annet enn et nytt eksempel på at hvis man noen samiske aner så viser det seg at man også mer eller mindre er i slekt med alle andre nord-samer. 

På dette stedet i den opprinnelig teksten ble så den tilsvarende 23andme kartene for en 100% nord-same presentert. Plutselig er ikke vedkommende lenge komfortabel med at hennes 23andme dataene ble diskutert offentlig. Dette må selvsagt respekteres slik at denne delen av den opprinnelige teksten er derfor slettet.

5. Morslinjene til nord-samer og dagens finlendere

I Finland utgjør m-DNA haplogrupper med sibirsk opphav omtrent 1% av det totale m-DNA i landet. Det er ingen tegn til at denne prosentandelen er høyer hos nord-samer. Dette er en meget signifikant observasjon da den innebærer at det bare var nord-sibirske menn som strømmet inn i Finland og etter hvert tok seg videre nordover til kysten av Finnmark. Det er heller ikke noe bevis for at de 12% med bronse-alder a-DNA som man finner hos 100% nord-samer, kan knyttes til medbrakte kvinner.

I sum betyr dette at praktisk talt alt m-DNA hos 100% nord-samer stammer fra de lokale stein-alder kvinnene som bodde langs kysten av Finnmark før ankomsten av fiendtlige jern-alder proto-finske mennene fra Nord-Finland for ca. 2000 år siden.

 

For alle skandinaver er det slik at minst 8-10 % av deres a-DNA kommer fra de skandinaviske steinalder menneskene (SHG) som igjen i hovedsak var etterkommere av de vest-europeiske steinalder menneskene (WHG). Dette innebærer at m-DNA haplogruppene til WHG vil fines igjen hos alt fra Berbere i sør til samer i nord uten at det på noe vis knytter seg noe merkverdig til dette. Det blir litt som når MyHeritage sin rapport oppgir at Arnljot Elgsæter er 3% inuitt.

 

m-DNA haplogruppa U5b1b1a er av mange regnet som eksklusiv for nord-samer, men det er her av interesse å legge merke til at den relativt nært beslektede haplogruppa U5b1b er funnet hos berbere. Dette skyldes nok kun at nord-samer og berbere har felles aner via WHG, og ikke noe annet.

Tilsvarende vil man ellers over hele Norden finner m-DNA som er lik eller nært beslektet med nord-samenes m-DNA ganske enkelt fordi alle i Norden har en viss prosentandel SHG blant sine aner.

Haplogruppe V ser ut til å være omtrent like vanlig blant nord-samer som haplogruppe U5b1. Også haplogruppe V kommer inn via WHG og deretter SHG.

 

6. Farslinjene til to 100% nord-samiske reindriftsfamilier

samer, samisk dna, samiske folk, samisk genetikk, samisk opphav

Figur 9. Karasjok er samens hovedstad i Norge og er lokalisert ved det røde dråpemerket vist i kartet over https://www.google.com/maps/place/9730+Karasjok,+Norge/@69.5903863,25.9261898,7z/data=!4m5!3m4!1s0x45ce8258ffbf644d:0x927a1684ecedeac4!8m2!3d69.471935!4d25.5108129

Ei lang rekke flotte bilder fra Karasjok finnes for eksempel på denne lenka:

https://www.tripadvisor.com/Tourism-g668798-Karasjok_Karasjok_Municipality_Finnmark_Northern_Norway-Vacations.html#/media/668798/

 

Karasjok ligger 140 meter over havnivået. Den midlere temperaturen i januar og juli er henholdsvis -15 °C and + 12 °C. Den lavest og høyeste temperaturen noen gang målt i Karasjok, er henholdsvis -51.2 °C og + 30.5 °C. Karasjok kommune har et flateareal på totalt 5 464 km2. Det meste av dette arealet er subarktisk villmark og beitemark for ca. 70 000 rein tilhørende samene som bor i kommunens eneste tettsted, Karasjok. Det totale antall innbygger i Karasjok ved tellinga i 2019 var 1847 hvorav 80% snakker nord-samisk.

samer, samisk dna, samiske folk, samisk genetikk, samisk opphav

Figur 10. Foto som viser Sameparlamentet i Karasjok. https://www.triposo.com/poi/Sami_Parliament_of_Norway

I 2019 var det totale antallet stemmeberettigede 18 103. For å kvalifisere til å bli stemmeberettiget er et av flere krav at minst 1/8 av anene snakket et av de samiske språkene.

urbefolkning, samer, samisk dna, samiske folk, samisk genetikk, samisk opphav

Figur 11. Fordelinga av de viktigste y-DNA haplo gruppene i Europa.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Y-chromosome_haplogroups_in_populations_of_the_world

Legg merke til at antallet DNA base-par i y-DNA er omtrent 4 000 ganger større enn antallet base-par i m-DNA. y-DNA derfor inneholder mye mer informasjon om en persons aner enn tilfellet er for m-DNA. I sin tur bidrar a-DNA analyser bidrar med omlag 50 ganger så mye informasjon som en y-DNA analyse, men deler av det som framkommer fra y-DNA analyser er unik for denne typen analyser.

N1C_org_rev2.jpg

Figur 12. Det polygenetiske tre for y-DNA haplogruppe N1c. https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_N1c_Y-DNA.shtml

Det polygenetiske treet vist i Figur 12 for y-DNA haplogruppe N1c, viser resultatet av y-DNA analyser av hundretalls forhistoriske skjeletter fra nordøst-Europa og nord-Sibir. Alderen til gravene er i hvert tilfelle bestemt enten ved bruk av klassiske arkeologiske metoder eller ved bruk av moderne carbon-14 dateringsmetoder. Hver symbolmarkering i Figur 12 er knyttet til minst ett aldersbestemt gravfunn.

 

Ved å studere i detalj mutasjonene i y-DNAet til de forskjellige skjelettene kan man så sette opp et historisk kart over utviklinga av de forskjellige y-DNA detaljene. Dette minner litt om karlegginga av mutasjonene til viruset covid-19, men den viktige forskjellen at generasjonstida for mennesker er minst 1000 ganger lengre enn for covid-19. Videre er antallet covid-19 virus millioner av ganger større enn antallet mennesker i nordøst-Europa og nord-Sibir. Dette betyr at tida mellom historisk sett signifikante mutasjoner hos menneskenes y-DNA typisk vil kunne være flere hundre år, mens mediene nærmest ukentlig kan fortelle om nye signifikante nye varianter av covid-19.

Et annet grunnleggende punkt hvor det også ser ut til å være betydelig forvirring i sosiale medier, har sammenheng med at det for noen år siden ble vedtatt å endre y-DNA haplogruppenavnet N3c til N1c. Da det finnes en rekke pre-2010 DNA-studier hvor man rapporterer at samenes y-DNA i alt vesentlig å tilhører haplogruppe N3c, er det lett å trekke den feilaktige konklusjonen at det som er vist i Figur 12 ikke har noe med samene å gjøre, men dette er så feil som det går an å bli.

 

I og med at N3c når er har betegnelsen N1c, vil farslinja til de aller fleste samer være å finne i Figur 12.  I utgangspunktet er derfor det eneste ukjent hvor i Figur 12 nålevende samers farslinje dukker opp. I prinsippet kunne dette for eksempel være i nær tilknytning til det som i Figur 12 er angitt som Comb Ceramic culture L392/L1026. I så fall hadde samenes forfedre genetisk sett skilt lag med sine finske slektninger alt for 3500 – 4300 år siden. En slik genetisk adskillelse ville typisk kunne komme i stand ved at samenes forfedre på dette tidspunktet forflyttet seg til Finnmark for siden å ha minimal genetisk kontakt med sine finske slektninger.

Det man finner, er imidlertid følgende (Skjermdump fra YFULL.com):

Det er viktig her å legge merke til at N-Z1933 vist øverst til venstre i skjermdumpen over, finnes igjen i Figur 12 med lilla bakgrunn og ca. tre linjer over den røde pilen nederst og lengst til høye i Figur 12.

Det  nederste norske flagget (YF72359) er merket ‘’sme’’, hvor man ved å klikke på ‘’i’’ får opp teksten ‘’Finnmark; North-Sami’’. Det samme gjelder neste person med norsk flagg (YF73979). Personen over dette med finsk flagg (YF04859) er merket ‘’smn’’. Klikker man her kommer det opp følgende tekst: ‘’Lapin Laan; Inari-Sami’’. For personen med norsk flagg og id YF12694 kommer det opp teksten ‘’Nordland’’ når man klikker på linja. Det er mest sannsynlig at også denne personen er same.

Under er vist skjermdump fra YFULL.com like etter at farslinja for en 100% nord-samisk reindrift familie fra Karasjok (m-DNA U5b1b1a) var sendt inn til analyse. Vedkommende farslinje har id= YF67367 og er markert med rød pil.

NEW_2_rev.jpg

I tillegg ble, på samme tid, Y_DNA data fra en annen 100% nord-samisk reindrift familie fra Karasjok (m-DNA U5b1b1a) sendt inn til analyse hos YFULL.com. Skjermdump fra YFULL.com like etter at analysen av denne prøven var utført, er vist under. Farslinja er her markert med rød pil og id YF72889.

NEW_3.jpg

y-DNA resultatene for de to 100% nord-samiske reindriftssamene fra Karasjok  er av en eller annen grunn, senere blitt fjernet fra YFULL.com, men det knytter seg ingen feil til de to siste samiske farslinje y-DNA dataene.

 

Det foreligger dermed nå y-DNA resultater hos YFULL for fire farslinjer som er indentifisert som nord-samiske.

Plasseringa av disse er vist med de to røde pilene i Figur 12. Alle disse skilte seg ut genetisk fra sine finske slektninger for mindre enn ca. 2000 år siden.

Det skal godt gjøres at man han funnet graver fra mennene på farslinja til disse reindriftssamene. Det som man imidlertid med stor sikkerhet har funnet og analysert DNAet fra, er graver inneholdende skjelettene til meget nære slektninger til mennene som inngår i de samiske farslinjene.

Det som er beskrevet ovenfor er funn med stor historisk verdi da de viser at samenes forfedre forlot Finland og ankom Finnmark tidligst for 2000 år siden. Den offisielle norske versjonen av samenes historie er raskt i fredt med å bli overmoden for å ble skrevet helt om. Dette gjelder også deler av lærebøkerne i skolen. 

  

De første nord-samiske barna kunne umulig kunne ha sett dagens lys før ankomsten av sine forfedre, hvilket i sin tur betyr dette at de først kull med nord-samiske barn ikke kunne ha sett dagens lys før enn for ca. 2000 år siden. Resultatene i Figur 4 viser at nord-samenes mødre kom fra de lokale steinalder menneskene som på denne tida levde langs kysten av Finnmark. Nord-samene er dermed det at Europas yngste blandingsfolk.

Dette med blandingsfolk er snarere hovedregelen  enn unntaket når det gjelder Europas forskjellige befolkning. For eksemplel kommer mer enn halvparten av anene til ‘’etnisk norske’’ norske statsborgere fra germanske jordbrukere (Se Figur 2). De sistnevnte hadde i sin tur anene som kom ca. halvt om halvt fra de opprinnelige jordbrukerne fra Lilleasia og de opprinnelige steinaldermenneskene fra sørvest-Europa. ‘’Etniske norske’’ statsborgere stammer derfor også fra et blandingsfolk. De sistnevntes fartstid i Skandinavia er 7000-4000 år. Nord-samenes fartstid er til sammenlikning mindre enn ca. 2000 år. Fra et biologisk synspunkt framstår det derfor som både kunnskapsløst og inkompetent eller eventuelt direkte uredelig når den norske offentlighet, inklusive demokrati vokterne i mediene, fortsatt tviholde på det synspunkt at samene er Norges urbefolkning. 

Ser man ting i litt større perspektiv, betyr dette at nord-samene og ca. 2/3 av finlenderne har felles farslinje at, langt på vei, kan nord-samer og finlendere ses på som halvsøsken. Tar man i tillegg i med i betrakninga at halvpartene av nord-samenes forhistoriske aner går helt tilbake til de vest-europeiske steinalder menneskene, blir slektskapet enda sterkere. Det er derfor ikke så tullete som mange vil ha det til, når flere av selskapene som tilbyr billig DNA-testing, oppgir at nær 100% nord-samer er ca. 70% finsk.   

7. Opphavet til nord-samenes språk

Språkforskere ser ut til å være enige om at fram til for ca. 2000 år siden snakket alle i Scandinavia samme proto-skandinaviske språk også kalt ''ur-nordisk''. Man kan også finne dette språket omtalt som et av de paleo-europeiske språkene. Dette ville dermed også ha vært det språket som SHG langs kysten av Finnmark snakket for ca. 2000 år siden. Språket som nord-samene snakker er derimot et finsk-ugrisk språk med røtter tilbake til stein-alder menneskene (urbefolkninga) i Nord-Sibir.

sjøsamer, urbefolkning, samer, samisk dna, samiske folk, samisk genetikk, samisk opphav

Figur 13. Denne grafen er laget av T. Honkula et al. 2013 og viser resultatet av disse forskernes kartlegging av uralske språk. De vannrette grønne stavene angir usikkerhetsområdet for de ulike forgreningene. Navnene til de forskjellige proto språkene er gitt ved hver forgrening. Navnene til underklassene av språk, er en angitt helt til høyre i figuren. Den horisontale skalaen angir antall år før nåtid (YBP/ya). Som en kuriositet er også utetemperaten for de ulike tids-periodene angitt med fargekode. Under den varmeste perioden for 6500 år siden var temperaturen ca. 3.5 grader Celsius varmere enn for 2500 år siden. I denne grafen er det indikert at nord-samisk vart fullt etablert for mindre enn 1000 år siden. Tolkning av de siste DNA-dataene leder til den konkusjonen at det nord-samiske språket etablerte seg mest trolig alt for ca. 2000 år siden, men det er enighet om at det nord-samisk språket på ingen måte går tusenvis av år tilbake i tid.

sjøsamer, urbefolkning, samer, samisk dna, samiske folk, samisk genetikk, samisk opphav

Figur 14. Et kart som gir en skjematisk oversikt over hvor de finsk-ugriske språkene fortsatt er i daglig bruk.

https://en.wikipedia.org/wiki/Finno-gric_languages#/media/File:Finno_ugric_languages9.png

sjøsamer, urbefolkning, samer, samisk dna, samiske folk, samisk genetikk, samisk opphav

Figur 15. Et mer detaljert kommersielt kart fra 2018 som i stor detalj angir hvor de forskjellige finsk-ugriske språkene fortsatt er i daglig bruk rundt om i Fennoskandia. Det tragiske er at for de fleste mindre lokalitetene er både de nord-samiske og kvensk/finske språkene sterkt utryddingstruet. Enkelt med god lokalkjennskap mener til og med at selv det relativt dystre kartet vist i denne figuren over, gir et noe overoptimistisk bilde. Problemet er at det i mange tilfeller er det kun besteforeldregenerasjonen som til daglig fortsatt bruker de gamle nordsamiske og kvenske språkene. De kvite feltene på kartet angir områder hvor befolkingstettheten praktisk talt er lik null. https://www.ethnologue.com/map/DKFINO

Det viser seg at det nord-samiske språket inneholder mange lånord fra det proto-skandinaviske språket brukt av det lokale stein-alder menneskene (SHG) som i generasjoner hadde levd langs Finnmarkskysten. Dette gjelder spesielt stedsnavn (bosteder, øyer, elver osv.) og ord knyttet til sjøfart, havfiske, fangst av sjøpattedyr, husdyr og landbruks produkter som ikke finnes i de opprinnelige finsk-ugriske språkene til proto-finnene.

En lengre presentasjon av dette viktige temaet er gitt av Ante Aikio, A Linguistic Map of Prehistoric Northern Europe. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia = Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 266. Helsinki 2012. 63–117.

https://drive.google.com/file/d/1aC3rDCzL8EZiNU-z3T_Inz0dIAIMEc57/view?usp=sharing

En annet interessant dokument hvor samme tema diskuteres finner man her:

https://drive.google.com/open?id=1ph2XbgD_uUW6GW3Z2nQ1KZYE5eZg5x6L

Det som er diskutert ovenfor, er fullt forenelig med de siste DNA-dataene som viser at den første generasonenen med 100% nord-samiskes barna all hadde SHG-mødre og proto-finske NSM-fedre. Fordi NSM-mennene åpenbart var de som bestemte, var det uunngåelig at de første hybride nord-samiske barna endte opp med å snakke en variant av det nord-finske språket benyttet i Nord-Finland for ca. 2000 år siden. Dagliglivet på Finnmarkskysten krevde imidlertid mange ord som ikke fantes i det språket som inn-lands mennene fra Nord-Finland hadde med seg. Det var derfor helt naturlig at der det manglet finsk-ugrisk ord, fortsatte man å bruke de ordene og navnene fra det proto-skandinaviske språket som mødrene til de første nord-same barna selv hadde vokst opp med. Dermed var det ikke til å unngå at nord-samisk endte opp med å bli et finsk-ugrisk språk med et stort antall lånord fra den lokale steinalderbefolkninga sitt proto-skandinaviske språk.

8. Hva hendte da ei gruppe jern-alder menn fra nord-Finland for ca. 2000 år siden la under seg Finnmark?

 

Når to ulike folkegrupper smelter sammen, kan dette foregå på flere ulike vis som hvert etterlater seg sine egne karakteristiske genetiske spor. I det følgende skal vi først se nærmere på fire ulike måter slike sammensmeltinger kan forkomme på.

Som et tankeeksperiment vil vi anta at den ene populasjonen er en genetisk homogen befolkning av skandinaviske stein-alder mennesker bestående av 100 kvinner, 100 menn og for enkelhets skyld ingen barn. Genomet for denne populasjonen ville være 100% SHG a-DNAs (alle kromosomer unntatt kjønnskromosomet Y), 100% y-DNAs (farslinja) og 100% m-DNAs (morslinja linja). Legg her merke til at m-DNA befinnes seg i cellenes mitokondrier og dermed ikke har noe med ''kjønnskromosomet'' X å gjøre. Mødrene overfører sitt til m-DNA både til sine sønner og døtre, men bare døtrene overfører i sin tur sitt m-DNA videre til både sine sønner og døtre.

 

At en populasjon er genetisk homogen, betyr alle i populasjonen har samme forhistoriske etniske a-DNA-profil. Innen en ny blandingspopulasjon har nådd å bli genetisk sett homogen, er den i biologien å regne som en hybrid-populasjon.

Som den andre folkegruppa er valgt en hypotetisk genetisk homogen asiatisk jern-alder populasjon bestående av 50 kvinner, 50 menn og for enkelhets skyld ingen barn. Genomet for denne populasjonen ville være 100% SHG a-DNAa, 100% y-DNAa (farslinja) og 100% m-DNAa (morslinja linja).

Eksempel 1: De to hypotetiske populasjonene beskrevet ovenfor smelter sammen under fryd og gammen. Det vil ta 6-8 generasjoner (180-240 år) uten nye admix fra andre populasjoner før den nye blandingsfolket er blitt en genetisk sett homogen populasjon. Den genetiske profilen for hvert medlem av det nye blandingsfolket ville da være

67% a-DNAs, 67% y-DNAs, 67% m-DNAs og

33% a-DNAa, 33% y-DNAa, 33% m-DNAa.

Eksempel 2: De hypotetiske stein-alder mennene bestemmer seg for forta et plyndringstokt rettet mot den hypotetiske asiatisk populasjonen, røve med seg alle de lokale kvinnene og om nødvendig drepe deres menn. I vikingetida var akkurat dette en ikke uvanlig praksis og gikk under betegnelsen ''kvinne rov''. For enkelhets skyld la oss anta at alle de 50 kvinnene i den asiatiske populasjonen deretter ble akseptert ikke som slaver/treler, men som fullverdige og likestilte medlemmer av den skandinaviske stein-alder populasjonen.

Etter 6-8 generasjoner (180-240 år) uten nye admix fra andre populasjoner vil det nye blandingsfolket er blitt en genetisk sett homogen populasjon. Den genetiske profilen for hvert medlem av det nye blandingsfolket ville da bli

80% a-DNAs, 100% y-DNAs, 67% m-DNAs og

20% a-DNAa,     0% y-DNAa, 33% m-DNAa.

I følge Wikipedia stammer 62% av m-DNA til islandske kvinner fra Irland eller Scotland mens 75% det mannlige y-DNA kommer fra Skandinavia. Dette bekrefter at til tross for sin brutalitet var ‘’kvinne rov’’ er utbredt aktivitet selv selv såpass sent som under vikingetida.

Eksempel 3: Den skandinaviske stein-alder populasjonen aksepter ankomst av 50 asiatiske menn som fulle og likeverdige medlemmer av stein-alder populasjonen.

Etter 6-8 generasjoner (180-240 år) uten nye admix fra andre populasjoner vil det nye blandingsfolket er blitt en genetisk sett homogen populasjon. Den genetiske profilen for hvert medlem av det nye blandingsfolket ville da bli

80% a-DNAs, 67% y-DNAs, 100% m-DNAs og

20% a-DNAa, 33% y-DNAa,     0% m-DNAa.

Eksempel 4: De hypotetiske 50 jern-alder asiatiske mennene angriper og overmanner den skandinaviske steinalder populasjonen. Deretter fordriver eller dreper de asiatiske angriperne all fortsatt levede stein-alder mennene. Noen stein-alder menn kunne i prinsippet ha blitt holdt som slaver/treler og læremestere når det f.eks. gjaldt fiske- og jakt-teknikker, men under streng kontroll som sikret at de ikke kunne bli fedre til nye egne barn. Man ville da stå over for et fullbyrdet y-kromosom genoside (y-genosid).

I et slikt tilfelle vil få første generasjon med nye barn all ha 100% stein-alder mødre og 100% jern-alder fedre. Det er her viktig å legge merke til at dette vil være tilfelle uavhengig av forholdstallet mellom stein-alder kvinner og jern-alder menn.

Etter 6-8 generasjoner (180-240 år) uten nye admix fra andre populasjoner vil det nye blandingsfolket er blitt en genetisk sett homogen populasjon. Den genetiske profilen for hvert medlem av det nye blandingsfolket ville da bli

50% a-DNAs,     0% y-DNAs, 100% m-DNAs og

50% a-DNAa, 100% y-DNAa,     0% m-DNAa.

Det er videre interessant å merke seg at de fire tanke eksperimentene beskrevet over, alle gir ulike verdier for forholdene y-DNAa/a-DNAa og y-DNAs/a-DNAs :

Eksperiment                     1       2         3       4

% y-DNAs/% a-DNAs    1.0    1.25   0.84    0.0

% y-DNAa/% a-DNAa    1.0    0.0     1.65    2.0

Resultatene oppsummert over fungerer som viktige og avslørende genetisk markører.

De vanligste y-DNA haplogruppene i Finland er ca. N1c (59%), I1a (28%), R1a (5%) and R1b (5%). Mindre enn 1% av de kvinnelige m-DNA i Finland stammer fra kvinne fra NSM-kulturen. Det siste resultatet viser at, i det minste, det siste trinnet av NSM folkevandringen fra øst inn i Finland bestod kun av menn. Det var disse grupperingene som farslinja til nord-samene brøt ut fra for bare ca. 2000 år siden. Lengere øst måtte det samtidig ha eksistert fulltallige NSM-samfunn innholdende både kvinner og menn pluss rikelig med barn.

Man kan her stusse litt over hvilken samfunnssituasjon som kan ha førte til at det tilsynelatende må ha oppstått et betydelig mannsoverskudd som samfunnet så uten videre kunne avse. Den mest nærliggende forklaringa er vel resurs mangel på grunn av overbefolkning. Skulle mennene overleve, var muligens eneste utvei å legge ut på røvertokt av den typen som over er skissert for kysten av Finnmark, og hvor det også var helt nødvendig for å overleve i hverdagen at de nyankomen overtok levesett til ofrene for deres y-genoside. Et levesett som hadde blitt perfeksjonert gjennom hundrevis av generasjoner.

I avsnitt 2 ble det oppgitt følgende prosent andeler a-DNA

           WHG     AMF   SHG   NSM   BAM

Finns    30%    13%    20%    17%    20%

Hvordan kan det være mulig at y-DNA haplogruppe N1c fra NSM finnes hos 59% av finske menn mens bare 17% av finnenes a-DNA kommer fra NSM?

Fra tankeeksperimentene 1-4 beskrevet ovenfor er et klart at denne anomalien bare kan ha kommet i stand som et resultat av flere på hverande følgende hele eller delvise y-DNA genosider.

Men det er ikke bare i hos samene og i Finland at man finner slike anomalier. I Figur 11 ser man at det i Midt-Norge er en uvanlig høy prosentandel y-DNA med haplogruppe R-Z284 som ei undergruppe av haplogruppe R1a. I Trøndelag er det rapportert at hele 37% av y-DNAet tilhører haplogruppe R1a som er knyttet til bronse-alder menneskene (BAM). Hvis man tar en nærmere titt på Figur 4, ser man at for personer fra Trøndelag (lokalisert helt til høyre lands den horisontale aksen), bare omlag 20% av det totale a-DNA kommer fra BAM. Heller ikke denne DNA anomalien i Trøndelag kan ha oppstått på annen måte enn ved et mer eller mindre omfattende y-genoside.

Det er videre vel verdt å legge merke til at det under Bronse-alderen og tida etterpå var storskala brutalitet og y-genosider alt annet enn uvanlig:

https://indo-european.eu/2019/03/how-the-genocidal-yamnaya-men-loved-to-switch-cultures

En viktig genetisk markør for y-DNA genocide er at hver eneste hybrid baby som ble unnfanget etter at y-genocidet var fullført, har fått nøyaktig 50% av sitt a-DNA fra den lokale populasjonen og de øvrige 50% med a-DNA fra erobrerne. Dette siste er tilfellet uansett hvor stor misforholdet mellom totalt lokale kvinner og mannlige erobrere måtte være.

Det er her også av interesse å legge merke til at den kvinnelige og mannlige halvdelen av en genetisk homogen populasjon, totalt sett, hver er bærere av hvert sitt komplette sett av populasjonens a-DNA. Fra et populasjons synspunkt fører dermed et y-genocide i prinsippet ikke til noe tap av mangfoldet til populasjonens a-DNA, men både den opprinnelige fenotypen for både kvinner og menn vil være tapt for alltid.

En nærmere titt på a-DNA dataene i Figur 4 sammen med kunnskapen om samenes y-DNA, viser at kun eksempel 4 diskutert ovenfor stemmer den den forhistoriske genetiske profilen til 100% nord-samer. Den samme figuren viser også at for de fleste som i våre dager er mindre enn 100% samer, skyldes dette inngifte (admix) med germanske jordbrukere via giftemål med kvener/moderne finner eller etnisk norske personer. Begge disse etniske gruppene er bærere av en betydelig andel a-DNA fra germanske jordbrukere.

Konklusjonen er derfor at nord-samene ikke kom vandrende genetisk sett ferdiglaget fra ett eller annet sted utenfor Norge. I stedet så de første nord-same barna dagens lys på kysten av Finnmark så sent som for ca. 2000 år siden. Mang av de første hybrid barna ble trolig født det samme året, hvilket til og med kan ses på som fødselsåret til den nord-samiske populasjonen. Svært få populasjoner har den distinksjon å kunne påberope seg et fødselsår, men sannsynligheten er stor for at dette faktisk er tilfelle for nord-samene.

Arkeologiske studier av nord-samiske begravelses ritualer indikerer at det fantes en homogen nord-samisk kultur over det meste at Nord-Skandinavia alt for 1500 år siden. Indikasjoner på reindrift dukker ikke opp først ca. 700 år senere, dvs. for 800 år siden. Detter betyr at de første ca.1000 årene etter at det først hybride nord-same barna ble født, var det sjøsamene alene som var bærere av den nord-samiske kulturen. De siste 800 årene har nord-samiske reindrifts kulturen representert en parallell og forskjellig livsstil. Det ser ut til at mot slutten av 1800 tallet hadde i realiteten de fleste av sjøsamene mer og mindre blitt assimilert inn i den norske kystkulturen.

 

Det tragiske her er at den tyske okkupasjonsmakta fra oktober 1944 til mai 1945, som en del av sin brente jords strategi, brente ned hel Finnmark og deler av Nord-Troms inklusive det som måtte finnes av gamle sjø-samiske kulturminner. Dette bidro nok til at minnene om den en gang så stolte sjø-same kulturene kom i skyggen av arbeidet med gjenreisninga av Finnmark og Nord-Troms, og alle de andre utfordringene i hverdagen.

En detaljert og unik førstehånds beskrivelse av sjøsamenes hverdag i Kvænangen rundt slutten av 1800-tallet finnes ved bruk av denne lenka:

 https://drive.google.com/open?id=1jKNjeEHSUg0W_E98JnILVRBKb7aTQgDl

 

Denne førstehåndsbeskrivelsen ble skrevet av den nord-samiske forfatter og lærer Anders Larsen som tilfeldigvis var min mors farbror. Hennes far og hans tre brødre dannet i 1903 Norges første samiske forening. Disse fire herrene så alle på seg selv som sjøsamer

sjøsamer, urbefolkning, samer, samisk dna, samiske folk, samisk genetikk, samisk opphav

Figur 16. Bilde av de fire Larsen brødrene fra Seglvik, Kvænangen tatt i samband at de i 1903 stiftet Norges første samiske forening.

 

Min morfar Lars Larsen, forrest til høyre, var foreningens formann. Anders Larsen, foran til venstre, var foreningens sekretær. Disse fire brødrene var ca. halvt nord-samisk og halvt kvener. Deres farslinje er Ia1/I-Y13390 (germanske jordbrukere) noe som henger sammen med at det var farssida av deres slekt som var kvener. Morsida av slekta kommer fra Hætta familien i Kautokeino, men over alt på slektstreet finner man blandingsekteskap mellom samer, halv samer, kvener osv. Selv om ca. 1/4 av Larsen-brødrenes a-DNA har røtter tilbake til urbefolkninga i Nord-Sibir, er det ikke lett å se dette f.eks. fra deres ansiktstrekk, men dette er i og for seg ikke på noen måte uvanlig. I barndomsheimen snakket de kun nord-samisk. Min mor fortalte at da hun begynte i folkeskolen kunne hun bare nord-samisk og ikke et ord norsk. Hun kunne hele sitt liv snakke nord-samisk med sine eldste søsken. De benyttet seg av dette spesielt når de ikke ønsket at vi barna ikke skulle forstå hva de snakket om. Min mor fortalte at hun, til tross av at hun snakket nord-samisk flytende, ikke klarte å føre en samtale med sør-samer fra Rørostraktene.

Det ironiske midt opp i det hele er imidlertid at barna til min kvenske mormor i realiteten ble frarøvet sitt finske morsmål på grunn av en dominerende samiskspråklig svigermor. De tre siste av min mormors barn som ble født etter at hennes svigermor døde, lærte seg derfor aldri å snakke samisk. Min mormors barn var alle 50% kvener, 25% nord-samer og 25% etnisk norsk.

Min mors eldste bror Alfred Larsen utdannet seg til lærer. Han arbeidet det meste av sin yrkeskarriere som lærer og etter hvert som skolesjef i Kautokeino. Han var ordfører i Kautokeino i perioden 1947-1955. Han snakket flytende nord-samisk hele sitt liv.

Anders Larsens beretning om sjøsamene ble skrevet på nord-samisk og først mange år sener oversatt til norsk. I denne beskrivelsen av sjøsamenes hverdag finner man også en beskrivelse av at forholdet mellom sjøsamer og reindriftsamer ikke alltid var like uproblematisk. Det er videre av interesse å legge merket til at på side 22 i sin beretning påpeker Anders Larsen dette med det store ordforråd innen nord-samisk når det f.eks. gjaldt beskrivelsen av selers alder, farge og framtoningen til de ulike selartene. Senere er det blitt klart at de fleste av disse ikke-uralske orden i nord-samisk er lånord fra det proto-skandinaviske språket som det opprinnelige stein-alder menneskene langs Finnmarkskysten i sin tid hadde snakket muligens i årtusener. Enkelte språkkjenner mener at opptil en tredjedel av ordene i nord-samisk er lånord fra det proto-skandinaviske stein-alder språket.

Fokus i denne teksten er på nord-samene. Det ville ikke overraske om mer detaljerte genetiske studier av øst- og/eller sør-samer vil kunne framvise en genetisk forhistorie som avviker betydelig fra det som overfor er beskrevet for nord-samene.

 

Men for at denne forhistorien ikke skal gå tapt for alltid, er det ekstremt viktig at samenes styrende organer snarest mulig selv initierer et slik redningsoperasjon. Dette er en meget alvorlig sak hvor tida raskt er i ferd med å renne ut.

sjøsamer, urbefolkning, samer, samisk dna, samiske folk, samisk genetikk, samisk opphav

Figur 17. Sjøsamefamilie fra Lerresfjord, Finnmark foran sin steinalder gamme. Foto Sophus Tromholt 1882. Unesco World Heritage. Denne sjøsamefamilien er genetisk sett halvt vest-europeere og halvt nord-asiater hvilket er fullt forenelig med hva bildet viser. Denne lokale sammensmeltinga av disse to helt forskjellige urbefolkningsgruppene fant sted på kysten av Finnmark for ca. 2000 år siden.

 

9. Sammendrag 

Det genetiske opphavet til nord-samene er ikke lengre noe mysterium.

Den første generasjonen nord-samiske barn be født for ca. 2000 år siden på kysten av Finnmark. Usikkerheten i dette tallet er ikke mer enn pluss/minus noen få hundre år. Disse var alle resultatet av et møte mellom kvinner fra den lokale stein-alder urbefolkninga og menn fra en annen genetisk sett urelatert jern-alder urbefolkning med nord-sibirsk aner. Disse to urbefolkningene var:

 

1) Kvinner fra den lokale stein-alder urbefolkninga i Finnmark som snakket et proto-skandinavisk /Paleo-europeisk språk. Legg her merke til at 95% av genomet til disse stein-alder kvinnene kommer from fra de opprinnelige vest-europeiske stein-alder menneskene (WHG) som var de første som bebodde den isfrie kysten av Norge ved slutten at den siste store istida for ca.12000 år siden.

 

2) Jern-alder menn med nord-sibirske aner (proto-finner for 2000 år siden) som snakket et finno-uralsk språk. Det kommer derfor ikke som noen overraskelse at farslinjene til 100% nord-samiske reindriftsfamilier via Finland går helt tilbake til den nomadiske urbefolkninga som levde i Nord-Sibir mange tusen år tilbake.

Den første kontakte mellom disse to genetisk forskjellige urbefolkningene resulterte i et y-kromosom genocide (y-genocide) hvor alle lokale stein-alder menn og gutter enten ble drept eller fordervet av de nyankomne jern-alder mennene. Denne type brutalitet var ikke på uvanlig på denne tida. Kanskje litt overraskende var det også vanlig at slike mannlige erobrerne adopterte kulturen og levemåten til de erobrede befolkningene. Det var et eksempel på dette som også fant sted på finnmarkskysten for ca. 2000 år siden. Det finsk-ugriske språket ble normen i den nye genetisk sett blandete populasjonen, men de fleste paleo-europeeiske lokale stedsnavn og ord som beskrev den opprinnelige kystbefolkningens forskjellige daglige aktiviteter, inkludert ord knyttet til fisking og jakt på marine pattedyr som seler og kvaler, ble alle tatt opp som lånord i det nye nord-samiske språket.

Den forhistoriske etniske DNA-profilen til nord-samer viser 44% skandinaviske stein-alder aner, 44% nord-sibirske aner og ca.12 % aner fra bronse-alder nomadiske kvegdrivere fra sør-østre deler av Europa. Dette at prosentandelene for de to første etnisk gruppene har samme størrelse, er normalt en sterk genetisk markør for at nord-samene er resultatet av et y-kromosom genocide. Legg også merke til at nord-samenes genom ikke viser noen admix med moderne finner/kvener eller ''vikinger''. Det er ganske bemerkelsesverdig at nord-samene helt fram til for 200-300 år siden, genetisk sett, hadde nærmes null kontakt med sine geografisk sett nærmeste naboer. Det kunne nok ha vært en del eksport av gener, for eksempel via vakre kvinner slik det er beskrevet i vikingesagaene, men tydeligvis meget liten slik import.

De nye dataene skisserer et enhetlig historisk bilde hvor sjø-samene for først gang ikke bare er med, men også spiller en sentral rolle. Den nye funn indikerer at sjø-samene alene var bærerne av hele den nord-samiske kulturen for de første 1000 årene av den eksistens.

APPENDIX A: Innlogginger på nettstedet https://www.samiskdna.com

Trafic_ns_24mar2021.JPG

Kartet vist ovenfor, levert av Wix.com, vise den relative geografiske fordelinga av hvor de besøkende kommer fra de forgående 90 dagene per 24. mars 2021.

YFull_N_2021rev6.jpg
bottom of page